Πολιτική Απορρήτου 

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2020

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146708101000 είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου https://dinnerinthedark.gr/ (η «Υπηρεσία»). 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ Α.Μ.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, στην οδό Ελαιών 25, τηλ. 2102627385, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@meallamatia.gr, Fax: 2102696618 (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς της τόπους.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας.

Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για κανέναν σκοπό, εκτός των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια σημασία με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας που βρίσκονται στη διεύθυνση https://dinnerinthedark.gr/.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας, παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter), πλατφόρμας διαχείρισης υποβολής σχολίων σε άρθρα.

Πώς κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με :

 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, και
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

GDPR – Εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί βάσει Ευρωπαϊκού κανονισμού

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συνάδει με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (“GDPR”).

Το GDPR ισχύει για τις ενέργειες  συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και η ισχύς του στην παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά αποκλειστικά πολίτες των χωρών της ΕΕ.

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να διαβιβάζονται και να διατηρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πόλης σας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή των πληροφοριών αυτών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβασή τους.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Για όσο διάστημα απαιτείται από το νόμο,
 • Έως ότου πάψει να υφίσταται για εμάς έγκυρος λόγος να τα διατηρήσουμε, και
 • Μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε, και με την προϋπόθεση ότι αυτό το αίτημα δεν έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας τηρούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

Για το χρόνο διατήρησης των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies, όπως παρατίθεται κατωτέρω.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας και τι κάνουμε για να τα προστατεύσουμε (μόνο για πολίτες της Ε.Ε. που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του GDPR);

Σεβόμαστε τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον GDPR όσον αφορά τα δεδομένα σας. Αμέσως κατωτέρω, μπορείτε να διαβάσετε ποια είναι τα νόμιμα  τα δικαιώματά σας, και τι κάνουμε για να τα προστατεύσουμε:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης: Η Εταιρεία δημοσιεύει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να σας ενημερώσει με σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο info@meallamatia.gr εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτει η Εταιρεία για εσάς.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης: Εάν οι πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωσή τους. Εάν αυτά τα δεδομένα έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτο με τη συγκατάθεσή σας ή για νομικούς λόγους, τότε θα πρέπει επίσης να τους ζητήσουμε να διορθώσουν τα δεδομένα. Εάν χρειαστεί να διορθώσουμε τις πληροφορίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@meallamatia.gr.
 • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε και να τα τηρούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@meallamatia.gr.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων αλλά όχι η περαιτέρω επεξεργασία τους. Διατηρούμε μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τυχόν μελλοντικών αιτημάτων σας. Εάν επιθυμείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@meallamatia.gr.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Η Εταιρεία σας επιτρέπει να αποκτάτε και να επαναχρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς σας σκοπούς σε όλες τις υπηρεσίες με ασφαλή και ασφαλή τρόπο, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη χρηστικότητα των δεδομένων σας. Εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των δεδομένων σας αλλού, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@meallamatia.gr . Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε με την ιδιότητά μας ως ελεγκτή δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται από εμάς με συγκατάθεση ή για την εκτέλεση κάποιας σύμβασης.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την Εταιρεία, ακόμη και εάν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, την άσκηση δημόσιας εξουσίας και το άμεσο μάρκετινγκ (περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ). Εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@meallamatia.gr .
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Εάν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας αλλά αργότερα αλλάξετε γνώμη, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, και η Εταιρεία πρέπει να διακόψει την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@meallamatia.gr .
 • Το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η Εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματά σας για επίλυση κάποιου προβλήματος.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή αιτήσεων είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Ελαιών 25, Ίλιον Αττικής, Τ.Κ.13123), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της Εταιρείας : info@meallamatia.gr .

Συλλογή και χρήση πληροφοριών:

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μας μαζί σας ή την ταυτοποίησή σας. Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου σας («προσωπικές πληροφορίες»).

Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για την παροχή της Υπηρεσίας, την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας, την ανταπόκριση σε αιτήματα / ερωτήσεις σας, και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα εάν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών:

Μόνο άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω έχουν άδεια πρόσβασης στην υπηρεσία μας.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και διαπιστώσετε ότι τα παιδιά σας μας έχουν παράσχει προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών χωρίς επαλήθευση της συγκατάθεσης των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.

Δεδομένα καταγραφής:

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την υπηρεσία μας («Δεδομένα καταγραφής»). Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως λ.χ. η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της υπηρεσίας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες και άλλα στατιστικά.

Επιπλέον, ενδέχεται  να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων, όπως το Google Analytics, που συλλέγουν, παρακολουθούν και αναλύουν αυτού του είδους τις πληροφορίες, προκειμένου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας. Οι εν λόγω φορείς παροχής υπηρεσιών τρίτων διαθέτουν δικές τους πολιτικές απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες.

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «Cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε Cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα Cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης Cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των Cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τι είναι τα Cookies;

Τα «Cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, η ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στην ιστοσελίδα, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι Cookies: Session και Persistent. Χρησιμοποιούνται για διαφορετικά πράγματα και περιέχουν διαφορετικές πληροφορίες.

Τα Session Cookies περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα περιήγηση του browser σας. Αυτά τα Cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας. Τίποτα δεν παραμένει στον υπολογιστή σας έπειτα από την έξοδό σας από το site.

Τα Persistent Cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που χρησιμοποιούνται μεταξύ των επισκέψεων. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στα sites να αναγνωρίσουν ότι είστε πελάτης που επιστρέφει στο site για άλλη μια φορά και αντιδρά αναλόγως. Τα Persistent Cookies έχουν διάρκεια ζωής η οποία ορίζεται από την ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά ή και αρκετά χρόνια.

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας;

Τα Cookies τα οποία χρησιμοποιούμε είναι γνωστά με τον όρο «persistent Cookies».

Tα μόνιμα (persistent) Cookies αποθηκεύονται σαν αρχεία στον υπολογιστή σας και παραμένουν εκεί όταν κλείσετε τον browser, εκτός αν τα διαγράψετε.

Δεν χρησιμοποιούμε Cookies για να αποσπάσουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες, ή για εξακρίβωση προσωπικών στοιχείων εκτός από εκείνα που εσείς μας έχετε δώσει, οικειοθελώς. Τα Cookies δεν διαφθείρουν και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε προγράμματα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Σε κάθε περίπτωση, τα Cookies διευκολύνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία του χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο της Εταιρείας και συνιστούμε να τα έχετε ενεργοποιημένα.

Ακόμη και αν επιλέξετε να μην επιτρέψετε τη χρήση τους, πέραν των απολύτως απαραίτητων Cookies, μπορείτε να εξακολουθήσετε να απολαμβάνετε την πλήρη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου μας. Τότε όμως θα πρέπει σε κάθε επίσκεψή να επανεισάγετε μερικά στοιχεία σας. 

Απολύτως απαραίτητα Cookies:

Τα απολύτως απαραίτητα Cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα Cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα Cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Πως να ελέγξετε τα Cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των Cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα Cookies.

 • Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται, επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων Cookies ή την άρνηση στη χρήση τους.
 • Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των Cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
 • Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση Cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης Cookies σε καμία περίπτωση.

Που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση Cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των Cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-Cookies και http://www.allaboutCookies.org.

Σε περίπτωση σύναψης εμπορικών συμφωνιών:

Εάν η Εταιρεία εμπλακεί σε διαδικασίες συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μεταφερθούν ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ειδοποιήσουμε πριν μεταφερθούν τα Προσωπικά σας Στοιχεία ή/και αν θα υπόκεινται σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου. 

Καταγραφή Συμπεριφοράς & Επαναληπτικό μάρκετινγκ

Η Εταιρεία  χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημίζεται σε ιστότοπους τρίτων μερών μετά την επίσκεψή σας στην υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε Cookies για να ενημερώνουμε, να βελτιστοποιούμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην Υπηρεσία μας.

 • Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google AdWords παρέχεται από την Google Inc.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για Διαφήμιση προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google μεταβαίνοντας στη σελίδα Ρυθμίσεων διαφημίσεων Google: http://www.google.com/settings/ads

Η Google συνιστά επίσης να εγκαταστήσετε το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης Google Analytics παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέπουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google για το απόρρητο και τους όρους: http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

 • Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Facebook παρέχεται από το Facebook Inc.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook, μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/562973647153813

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Facebook ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Το Facebook συμμορφώνεται με τις Αυτορρυθμιζόμενες Αρχές για τη Διαδικτυακή Συμπεριφορική Διαφήμιση της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης (Digital Advertising Alliance). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της ιστοσελίδας της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης στις ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/ , της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης του Καναδά στον Καναδά http://youradchoices.ca/ ή της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης στην Ευρώπη http://www.youronlinechoices.eu/ ή να εξαιρεθείτε από τις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Δημοσιοποίηση αιτήματος «Να μην γίνεται εντοπισμός»:

Υποστηρίζουμε τη λειτουργία «Να μην γίνεται εντοπισμός» (“Do Not Track – DNT”).

Η επιλογή «Να μην γίνεται εντοπισμός» είναι μια προτίμηση που μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να ενημερώσετε τους ιστότοπους που δεν θέλετε να σας παρακολουθούν.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Να μην γίνεται εντοπισμός», μεταβαίνοντας στη σελίδα Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Σημειώστε ότι το DNT δεν αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο, επομένως ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να μην έχουν αυτήν τη δυνατότητα διαθέσιμη.

Σχετικά με την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών είναι σημαντική για εμάς και προσπαθούμε να εφαρμόζουμε και να διατηρούμε λογικές, εμπορικά αποδεκτές διαδικασίες και πρακτικές ασφαλείας που να είναι κατάλληλες για τη φύση των πληροφοριών που αποθηκεύουμε, προκειμένου να την προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, χρήση, τροποποίηση ή κοινοποίηση.

Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς.

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210- 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: complaints@dpa.gr), εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 15.12.2020.